Gallery of HomesSedgwick, Kansas 1

Sedgwick, Kansas 2

Sedgwick, Kansas 3

Sedgwick, Kansas 4

Sedgwick, Kansas 5

Shawnee County, Kansas

Pottawatomie County New Construction (Front)

Pottawatomie County New Construction (Back)

Jefferson County Kansas

Jefferson County Kansas

Osage County, Kansas Front

Osage County, Kansas Back

Shawnee County, Kansas

Franklin County, Kansas II

Franklin County, Kansas

Morris County, Kansas (front)

Morris County, Kansas (back)

Lyon County, Kansas

Shawnee County, Kansas

Osage County, Kansas

Shawnee County, Kansas

Franklin County, Kansas

York, Nebraska

York, Nebraska